Control Componets

Control Components ของ Airtac:

  • Airtac Proportional Valve: วาล์วควบคุมแบบปรับได้ของ Airtac เป็นวาล์วที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมปริมาณอากาศที่ไหลผ่านระบบได้อย่างแม่นยำ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องจักรกล การผลิต และการแพทย์

  • Airtac Solenoid Valve: วาล์วโซลินอยด์ของ Airtac เป็นวาล์วที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการไหลของอากาศผ่านระบบด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องจักรกล การผลิต และการแพทย์

  • Airtac Pressure Regulator: เรกูเลเตอร์แรงดันของ Airtac เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมแรงดันของอากาศในระบบได้อย่างแม่นยำ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องจักรกล การผลิต และการแพทย์

  • Airtac Flowmeter: เครื่องวัดอัตราการไหลของ Airtac เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณสามารถวัดอัตราการไหลของอากาศในระบบได้อย่างแม่นยำ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องจักรกล การผลิต และการแพทย์

  • Airtac Pressure Switch: สวิตช์แรงดันของ Airtac เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันในระบบได้อย่างแม่นยำ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องจักรกล การผลิต และการแพทย์

  • Airtac Flow Switch: สวิตช์อัตราการไหลของ Airtac เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหลในระบบได้อย่างแม่นยำ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องจักรกล การผลิต และการแพทย์

Control Components ของ Airtac เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องจักรกล การผลิต และการแพทย์

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม