Fitting and Tubing

Fitting and Tubing
ข้อต่อลมและสายลม มีความจำเป็นอย่างมากในการเชื่อมต่อระบบนิวเมติกให้สมบูรณ์ สามารถต่ออุปกรณ์ลมต่างๆเข้าด้วยกันและสามารถส่งลมผ่านอุปกรณ์ต่างๆไปใช้งานครบวงจรและสามารถทำงานได้สมบูรณ์ ข้อต่อลมและสายลม มีหลายไซส์หลายขนาดสามารถเลือกนำไปออกแบบใช้ตามความเหมาะสมของงานนิวเมติกส์ได้

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

Fitting and Tubing
ข้อต่อลมและสายลม มีความจำเป็นอย่างมากในการเชื่อมต่อระบบนิวเมติกให้สมบูรณ์